2019 - 20 Toppers 

 

Semester  Name  % Photo 
1 Sem. B.Com.  Sherya S.R.  88%  
3rd Sem. B.Com. Anitha B.R. 90%  
5th Sem. B.Com Raksha Ajjampur 95%  

 

Semester  Name  % Photo 
1 Sem. B.A.  Thejashwini B. 82%  
3rd Sem. B.A. Deepa H  78%  
5th Sem. B.A. Shilpa M.H 86%  

 

Semester  Name  % Photo 
1 Sem. B.C.A. Sneha K.M 88%  
3rd Sem. B.C.A. Chethana N 85%  
5th Sem. B.C.A. Thejashwini T.R 88%